สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013

สูจิบัตร 9 มิถุนายน 2013

國語部程序表 二○一三年六月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณขนิษฐา/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราพบพระเยซูคริสต์ มาเถิดให้เราพากันไป
ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า เมื่อนมัสการพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 โครินธ์ 5:14-19” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา : ความล้ำลึกของพระเจ้า “เอเฟซัส 3:1-13”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “โปรดทรงอวยพร”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *