สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

สูจิบัตร 22 ธันวาคม 2014

國語部程序表二○一三年十二月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  22 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลา :  9:30 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณฉุงลี่หวา คุณวลีพรรณ คุณจ้าวเจวียนนมัสการด้วยเพลงสั้น : เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล พระเยซูทรงรักคุณ มีสหายเลิศคือพระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : “อิสยาห์ 7:14”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 1:26-35” คุณนงค์ลักษณ์/คุณหลี่ชิงชิง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : 主如明亮晨星
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : ขอเชิญท่านผู้วางใจ เชิญสาธุการพระเยซู
เทศนา : พระองค์ทรงจดจำ “ลูกา 1:46-56” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
รายการแสดงของชั้นรวีวารศึกษา
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *