สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014

สูจิบัตร 29 มิถุนายน 2014

國語部程序表二○一四年六月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 มิถุนายน ค.ศ. 2014  เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรพรรณา/คุณพรพิมล
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา ฉันติดสินใจแล้วจะตามพระเยซู ชั่วชีวิต ภายใต้อ้อมแขน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: กาลาเทีย 6:1-5คุณอุรัชนี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : กษัตริย์อาสา  “2 พงศาวดาร 15:1-19” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *