สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2014

สูจิบัตร 20 กันยายน 2014

國語部程序表二○一四年九月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันเสาร์ที่
: 20 กันยายน ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรีรัตน์/คุณพัทธมน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณคเณศร์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญพระเยซู เวลาที่แสนสั้น เปลี่ยน ฉันเป็นที่รักยิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:12-18”คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณคเณศร์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
เทศนา : อย่าทำสองสิ่งนี้  “ปัญญาจารย์ 7:9-10”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “จิตใจข้าสุขสบาย”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *