สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014

สูจิบัตร 14 ธันวาคม 2014

國語部程序表二○一四年十二月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพรเชิญชวนนมัสการ : “ยอห์น 1:14”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ คริสตมาสเป็นเวลา เราขอบพระคุณ ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 1:1-14”  คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”
เทศนา : วิธีจัดการกับข้อจำกัดของชีวิตด้วยสติปัญญา 1 “ปัญญาจารย์ 8:1-7”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ความรักมั่นคง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *