สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

สูจิบัตร 11 มกราคม 2015

國語部程序表二○一五年元月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 11 มกราคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนงค์ลักษณ์/คุณอรวรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัยเชิญชวนนมัสการ : “เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เป็นส่วนหนึ่ง เพียงผู้เดียว เปลี่ยน ข้ายอมทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-18”  คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้ายิ่งใหญ่”
เทศนา : คำอธิษฐานของเปาโล “ฟิลิปปี 1:1-11” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *