สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015

สูจิบัตร 17 พฤษภาคม 2015

國語部程序表二○一五年五月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณณิชา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพรศิริ เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราขอนมัสการพระองค์ เข็มทิศ สิ่งเดียว ในทางพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 2:8-15” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่”
เทศนา : คำล่อลวง  “โคโลสี 2:8-15”  อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ที่บนกางเขน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *