สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

สูจิบัตร 31 พฤษภาคม 2015

國語部程序表二○一五年五月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี : คุณจางเจียยุ่น
ผู้นำประชุม
: คุณวิชัย
ผู้เดินถุงถวาย : คุณเหอจื่อหวาย/คุณโจวหลงเหอ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณสุวรรณา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวลีพรรณเชิญชวนนมัสการ : 1 ซามูเอล 15:22
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ความรัก และพระคุณ คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:1-11”  คุณสุวรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
เทศนา : ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ารอด  “ฟิลิปปี 2:1-11” อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพี่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *