สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015

สูจิบัตร 28 มิถุนายน 2015

國語部程序表二○一五年六月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 มิถุนายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณภูมินทร์/คุณคณิน
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณพัทธมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดีเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบารมี เรานมัสการ พระคริสต์นำหน้า นำข้าใกล้พระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยากอบ 3:13-18” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “กิจการพระเจ้า”
เทศนา : คำแนะนำสำหรับผู้แสวงหาความสุขที่แท้จริง 4 “ปัญญาจารย์ 10:1-7”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พักพิงในพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *