สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015

สูจิบัตร 19 กรกฎาคม 2015

國語部程序表二○一五年七月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพัทธมน/คุณณิชา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณวรวดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณวรรณนิสา/คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ร่างกายของฉันคือพระวิหาร หยุด เมื่อมองดูความบริสุทธิ์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 3:12-17”  คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา : ชีวิตเก่า “โคโลสี 3:5-11” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *