สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015

สูจิบัตร 13 กันยายน 2015

國語部程序表 二○一五年九月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 กันยายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสิชาญ/คุณภูมินทร์
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณณัฐฐิติชญา/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ : “บทเพลงคร่ำครวญ 2:14”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ซ่อนข้าไว้ พระองค์ดี
อ่านพระวจนะ : “บทเพลงคร่ำครวญ 3:1-33” คุณอุรัชนี
นมัสการด้วยเพลงสั้น : รักวิเศษ พระองค์ดี ลำธาร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา : จงชื่นชมยินดี “ฟิลิปปี 4:1-7” คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอจงถวายมงกุฎ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *