สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

สูจิบัตร 20 กันยายน 2015

國語部程序表二○一五年九月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 กันยายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรีรัตน์/คุณนฤมล
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณชนมน/คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัยเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบารมี พระเจ้ายิ่งใหญ่ ชั่วชีวิต ฉันเป็นที่รักยิ่ง เป็นส่วนหนึ่ง
อ่านพระวจนะ : “เอเฟซัส 6:5-9”  คุณสลินทิพย์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
เทศนา : บ้านพระคริสต์ “โคโลสี 3:18-4:1” คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *