สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015

สูจิบัตร 29 พฤศจิกายน 2015
國語部程序表二○一五年十一月廿九日
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.
ผู้เทศนา : อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณน้ำทิพย์/คุณอรวรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณฑิฆัมพร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญเชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 149:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ฮาเลลูยา โปรดเปิดตาฝายวิญญาณให้ข้าเห็น พระคุณพระเจ้า ฮาเลลูยา
อ่านพระวจนะ : “โคโลสี 3:12-17” คุณอุรัชนี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เปลี่ยน”
เทศนา : เราต้องการดาเนียลในยุคนี้ “ดาเนียล 1:1-21” อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เวลานี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *