สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

สูจิบัตร 13 ธันวาคม 2015

國語部程序表二○一五年十二月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: คริสตมาสเป็นเวลา ในทางพระองค์ วันแห่งการสรรเสริญ เป็นส่วนหนึ่ง
อ่านพระวจนะ “ยากอบ 3:2-18”  คุณบุญญา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์”
เทศนา : การมีส่วนร่วมในการรับใช้ “โคโลสี 4:7-18” คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *