สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2015

สูจิบัตร 10 มกราคม 2016

國語部程序表二○一六年元月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 มกราคม ค.ศ. 2016    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณวรีรัตน์/คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณภูมินทร์

นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันได้วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงสมควร ข้าจะรักและบูชา พักพิงในพระเจ้า
เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มีคาห์ 6:8-15” คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา : การส่งต่อความเชื่อ  “2 ทิโมธี 1:1-7” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *