สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2015

สูจิบัตร 24 มกราคม 2016

國語部程序表二〇一六年元月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 มกราคม ค.ศ. 2016    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณนฤมล/คุณมนัสวี
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิลเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เกลียวเชือก ชั่วชีวิต ทุกวันเวลาข้าสาธุการ พระองค์ดี ผู้เป็นความหวัง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 เปโตร 4:7-12” คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : แบกภาระร่วมกัน “เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1-18” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แล้วเราจะเป็นหนึ่ง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *