สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010

สูจิบัตร 29 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณอภิรดี/คุณพรพรรณา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐินี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณชูพรรณ/คุณสุมล

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้าดีต่อฉัน รักวิเศษ พระองค์ทรงสมควร หมดทั้งชีวิต
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 14:1-7” คุณณัฐินี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พรุ่งนี้”
เทศนา
: อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *