สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

สูจิบัตร 22 พฤษภาคม 2016

國語部程序表二〇一六年五月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรีรัตน์/คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา สาธุการพระนาม
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 2:26-3:22” คุณบุญญา
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราขอนมัสการพระองค์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “องค์สันติราช”
เทศนา : ชัยชนะเหนือแผ่นดินแห่งพันธสัญญา  “เฉลยธรรมบัญญัติ 2:26-3:22”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *