สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

สูจิบัตร 29 พฤษภาคม 2016

國語部程序表二〇一六年五月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณศศิรักษ์/คุณสลินทิพย์
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้ายิ่งใหญ่ เวลาที่แสนสั้น ข้าเข้ามานมัสการ พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 10:7-18” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรรณนิสา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : ข่าวประเสริฐเป็นชีวิต “โรม 1:16-17” อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเยซูเป็นคำตอบ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *