สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016

สูจิบัตร 14 สิงหาคม 2016

國語部程序表二〇一六年八月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 สิงหาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางจ้าน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน คุณสยุมพร คุณหยางเอินซิ่น
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซู พระผู้ช่วย ข้าไม่รู้ถึงหนทางเบื้องหน้า มีสหายเลิสคือพระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : อิสยาห์ 59:17
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 6:10-20” คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเจวียน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : ทหารของพระคริสต์ “เอเฟซัส 6:10-20” อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *