สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017

สูจิบัตร 19 กุมภาพันธ์ 2017

國語部程序表二〇一七年二月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ความรักมั่นคง เราอยู่กับเจ้า เราขอบพระคุณ พระองค์ดี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 8:1-11” คุณพรทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเยซูรักฉัน”
เทศนา : “ผลของพระวิญญาณ 1- ความรัก” “กาลาเทีย 5:22” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *