สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017

สูจิบัตร 26 มีนาคม 2017

國語部程序表二〇一七年三月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 มีนาคม ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชัยพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พักพิงในพระเจ้า พระองค์ทรงสมควร พรุ่งนี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 3:6-14” คุณวิภาวัลย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ผู้เป็น”
เทศนา : พันธกิจของเปโตร II (คนต่างชาติ) “กิจการ 10:44-11:18” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าจะรักและบูชา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *