สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

สูจิบัตร 9 เมษายน 2017

國語部程序表二〇一七年四月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 เมษายน ค.ศ. 2017   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า พักพิงในพระเจ้า สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ ในทางพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 4:17-32” คุณวันดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้า”
เทศนา : “ไว้ตรงหน้าท่าน” “เฉลยธรรมบัญญัติ 11:1-32” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *