สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017

สูจิบัตร 16 เมษายน 2017

國語部程序表二〇一七年四月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  16 เมษายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสุขุม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณสุมล คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ทีมต้อนรับ :
 คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญา นมัสการด้วยเพลงสั้น :    โปรดเปิดดวงตา พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว ข้ารักพระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 77:12-13
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 11:17-27”  คุณภัทรพร/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
พิธีบัพติศมา :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุขุม
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “วันหนึ่ง”
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : “The Song of the Saved”
เทศนา
: พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ “ยอห์น 11:17-27 “  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเยซูผู้งามเลิศ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *