ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น.  และ รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น.  5
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. และ รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2024

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี                             
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร            
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรรณี ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณชนมน ชูมาปาน คุณณัฐฐิติชญา อธิกะพาณิชย์กุล

10:30-12:00國語崇拜在一樓大堂及YouTube: GBCBKK Official。09:30-10:20 成人主日學。

下週崇拜  

領  詩:王力鵬弟兄
領  會:蔡偉才弟兄 
講  員:何澤平牧師
司  琴:何張佳韻師母            
收奉獻:徐慕貞姊妹、朱錦榮姊妹、李映琴姊妹、趙小花姊妹

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น.  และ รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น.  5
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. และ รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2024

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล          
ผู้เทศนา: คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์            
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรียา ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณภัทรพร ชาวเมืองแมน คุณอุไรพร จิตวารี

10:30-12:00國語崇拜在一樓大堂及YouTube: GBCBKK Official。09:30-10:20 成人主日學。


下週崇拜  

領  詩:楊樹群弟兄
領  會:楊樹群弟兄    
講  員:陳伯洪牧師
司  琴:何張佳韻師母            
收奉獻:徐慕貞姊妹、朱錦榮姊妹、李映琴姊妹、趙小花姊妹

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2024

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล/อ.เหอจื้อผิง       
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณจางเจียยุ่น      
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                 
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ

5/609