วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2023 
อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2023

ผู้นำประชุม: คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/คุณเหอฉีเหม่ย 
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณเหอฉีเซิง
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณกา              
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

9:30-9:50國,泰語聯合禱告會,10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。
在一樓大堂及YouTube : GBCBKK Official。
每月第一主日08:15-09:00在31室舉行執事會禱告會。


下週崇拜  
領  詩:林順意弟兄, 何奇美姊妹                       
領  會:林順意弟兄, 何奇美姊妹
講  員:陳文明傳道     
 餐:何澤平牧師
司  琴:陳麗君姊妹

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2023 
ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official


วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023 
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official

ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์            
ผู้เทศนา: อ.สมพร แดนยินดี
ผู้เล่นดนตรี: คุณบุญญา นากดี               
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。
在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。


領  詩:何張佳韻師母
領  會:陳潮進弟兄
講  員:何澤平牧師    
司  琴:趙國婷姊妹

วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2023 
ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official


วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2023 
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official

ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี            
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี: คุณบุญญา นากดี               
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

5/470