รายการวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภัทรพร คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

รายการวันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย – จีน (ชุดใหม่) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเอนกประสงค์ 50

รายการวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อรับรองรายชื่อกรรมการดำเนินงานไทย-จีน วาระปี 2018-2019) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31