Archives for January 2018

วันอังคารที่ 2 มกราคม มัทธิว 6:33 “แผ่นดินของพระเจ้า”

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

Q1 คำว่า “ก่อน” สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีในการแสวงหา “แผ่นดินของพระเจ้า” (การครอบครองของพระเจ้า) และ “ความชอบธรรมของพระองค์” (ความดีงามของพระเจ้า) ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างไร?
Q2 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 4-6         มัทธิว 2

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม โยชูวา 24:14 “จงยำเกรงพระเจ้า”

“เหตุฉะนั้น จงยำเกรงพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจ
และด้วยความซื่อสัตย์ จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำ
และในอียิปต์เสีย และท่านทั้งหลายจงปรนนิบัติพระเจ้า”

Q1 “ความยำเกรงพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การปรนนิบัติ” “ความจริงใจ” “ความสัตย์ซื่อ” และ “การละทิ้งพระอื่นๆ” อย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้เป้าหมายของคริสตจักรปีนี้ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” เป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 1-3         มัทธิว 1