วันอังคารที่ 2 มกราคม มัทธิว 6:33 “แผ่นดินของพระเจ้า”

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

Q1 คำว่า “ก่อน” สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีในการแสวงหา “แผ่นดินของพระเจ้า” (การครอบครองของพระเจ้า) และ “ความชอบธรรมของพระองค์” (ความดีงามของพระเจ้า) ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างไร?
Q2 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 4-6         มัทธิว 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *