Archives for October 2019

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 1 โครินธ์ 2:4-5 “เชื่อและไว้วางใจ”

คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญา
@แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ
เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์
@แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

Q1 ทำไมผู้คนมากมายจึง “เชื่อและไว้วางใจ” ในองค์พระเยซูคริสต์ เมื่อได้ยิน “คำพูด” และ “คำเทศนา” ของเปาโล? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 “ความจริง” จากพระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณใน “การประกาศข่าวประเสริฐ” กับคนที่ดูเหมือนไม่มีทางที่จะเชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 3-5            1 ทิโมธี 4

วันพุธที่ 23 ตุลาคม เอเฟซัส 4:13 “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่
คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

Q1 เปาโลอยากจะเห็น “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสใน 3 ด้าน คืออะไรบ้าง?
Q2 “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ที่เปาโลอยากจะเห็น จะเป็นจริงในชีวิตของคุณ และในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 1-2            1 ทิโมธี 3

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม ฟีลิปปี 3:10-11 “ความปรารถนา”

ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช
เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์
คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์
ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

Q1 เปาโลได้บอกถึง “ความปรารถนา” ของท่านไว้ 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ถ้า “ความปรารถนา” ทั้ง 4 ประการ เกิดขึ้นและเป็นจริงในชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 65-66        1 ทิโมธี 2

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ฮีบรู 10:24-25 “สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น”

และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร
จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น
แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น
เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

Q1 ผู้เขียนฮีบรูได้บอกถึง “สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น” ในการสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้องในคริสตจักรคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น” ทั้ง 4 ประการ เป็นจริงในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 62-64        1 ทิโมธี 1

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม โยชูวา 24:15 “ความตั้งใจ”

และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้า
ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด
จะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออก
ของแม่น้ำยูเฟรติส หรือของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่
@แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า”

Q1 โยชูวาได้บอกถึง “ความตั้งใจ” ในชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คิดถึงวันที่คุณ “ตัดสินใจ” ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณ ทบทวน “ความตั้งใจ” ของคุณในการติดตามพระเยซูคริสต์ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้ “ความตั้งใจ” ของคุณสำเร็จ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 59-61        2 เธสะโลนิกา 3