วันศุกร์ที่ 26 เมษายน สดุดี 73:25 “นอกจากพระองค์”

นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้ว
ข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลก

Q1 อะไรคือ “ความปรารถนาสูงสุด” ของผู้เขียนสดุดีข้อนี้? (ดู ลูกา 19:5-8 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ลูกา 19:5-8 5 เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์แหงนพระพักตร์ดูศักเคียสแล้วตรัสกับเขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” 6 แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี 7 ทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่า “ท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาป” 8 ส่วนศักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่ง และถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมา ก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่า”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 23-24  ลูกา 19:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *