หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ…. 1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น 2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยดีขึ้น แม้จะยังมีการระบาดในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลักหมื่น และจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวัน แต่ก็มีความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวของประชาชนที่จะสามารถอยู่กับสถานการณ์โควิด และยังระมัดระวังในการดูแลตัวเอง รวมถึงเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ…. 1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ 1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น 2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่มีความระบาดในวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในหลักหมื่นติดต่อกันหลายวัน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการจัดการเรื่องการรักษา การจัดหาเตียงให้มีเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้น การจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวาย และประชาชนที่จะดูแลป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ…. 1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น 2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่มีความระบาดในวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในหลักพันติดต่อกันหลายวัน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการจัดการเรื่องการรักษา การจัดหาเตียงให้มีเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอสำหรับการฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และอธิษฐานเผื่อทุกคนที่จะดูแลป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ…. 1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น