หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2021

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อในหลักพันติดต่อกันหลายวัน และมีผู้เสียชีวิตทุกวัน ตอนนี้มีพื้นที่สีแดงถึง 18 จังหวัด และจังหวัดที่มีการติดเชื้อมาก คือ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และ ชลบุรี อธิษฐานเผื่อปัญหาเรื่องเตียงที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาในจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูง การจัดหาวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังมีการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ อธิษฐานเผื่อการจัดการและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง รวมถึงการจัดหาวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้าที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง อธิษฐานเผื่อการจัดหาและกระจายวัคซีนสำหรับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิด-19 ของโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคน อธิษฐานเผื่อที่การใช้วัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ รวมถึงการพัฒนาวัคซีนในระยะต่อๆ ไป [Read more…]