Archives for December 2013

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม อิสยาห์ 9:6-7 “เด็กคนหนึ่ง”

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”
“เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้า 2-3 รอบ ค่อยๆ ให้สิ่งที่คุณเรียนรู้ตลอด 10 วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ปรากฏขึ้นในความคิดของคุณ
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า อธิษฐานขอให้คุณรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นตั้งแต่วันนี้จงถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม อิสยาห์ 9:7 “เด็กคนหนึ่ง”

“เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “ความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำเหล่านี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์?
Q2  พระเยซูทรงเป็น “ความยุติธรรมและความชอบธรรม” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม อิสยาห์ 9:7 “เด็กคนหนึ่ง”

“เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้

และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้สูงสุด” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำเหล่านี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทย มอบแผ่นดินไทยให้พระเจ้าครอบครอง และร้องขอการปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับคนไทยทุกคน ขอข่าวประเสริฐไปถึงคนไทยทุกคน

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม อิสยาห์ 9:7 “เด็กคนหนึ่ง”

“เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “สันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำนี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์?
Q2  คุณจะส่งต่อสันติภาพที่มาจากพระเยซู ไปยังคนอื่นๆ ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ได้อย่างไร?

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม อิสยาห์ 9:7 “เด็กคนหนึ่ง”

เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำเหล่านี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์?
Q2  คุณยอมให้พระเยซูทรงปกครองชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ด้านมากน้อยแค่ไหน?