Archives for February 2016

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ สดุดี 143:8 “ได้ยิน”

“ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์
ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไป เพราะข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์”

Q1 คำว่า “ได้ยิน” “วางใจ” “สอน” และ “ตั้งใจ” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ความรักมั่นคงของพระเจ้า”
Q2 วันนี้คุณ “ได้ยินความรักมั่นคงของพระเจ้า” ผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 20-22 มาระโก 7:1-13

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 12:10 “ตีสอน”

เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย
ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น
แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา
เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์

Q1 อะไรคือเป้าหมายของ “การตีสอน” จากพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์?
Q2 ถ้าพระเจ้ากำลัง “ตีสอน” คุณในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณให้ตอบสนองต่อการตีสอนของพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 17-19   มาระโก 6:45-56

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:2-3 “การทดลอง”

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า
การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง

Q1 ช่วงนี้มี “การทดลอง” อะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตของคุณ และคุณตอบสนองต่อการทดลองเหล่านั้นอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรที่จะต่อสู้ และมีชัยชนะเหนือการทดลองต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 15-16   มาระโก 6:30-44

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ มัทธิว 25:21 “ความสำเร็จ”

นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’

Q1 นาย (พระเจ้า) ทรงมีหลักในการตัดสินเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” ของทาส (ผู้ที่เชื่อ) อย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 13-14   มาระโก 6:1-29

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 4:7 “ชนะบาปนั้นให้ได้”

ถ้าเจ้าทำดี เราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือ
ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า
เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้

Q1 เมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้ากำลังเตือนคุณเกี่ยวกับ “บาป” ที่คุณกระทำในเรื่องใด?
Q2 การที่พระเจ้าพูดว่า “เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้” พระองค์มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณที่จะจัดการกับบาปที่มีในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 11-12   มาระโก 5:21-43