สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2015

สูจิบัตร 24 เมษายน 2016 國語部程序表二〇一六年四月廿四日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 24 เมษายน ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น. ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณสุมล/คุณภัทรพร ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2015 ผู้นำประชุม: คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์ ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเหอจื๋อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณฉุงอวี๋หลง ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ทีมต้อนรับ: คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณสุขุม

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน มัทธิว 16:26 “สิ่งของสิ้นทั้งโลก”

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเตือนสติคุณในการแสวงหา “การเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร? Q2 อะไรคือ “สิ่งของสิ้นทั้งโลก” ในชีวิตของคุณที่อาจจะทำให้คุณต้อง “เสียชีวิต” ฝ่ายจิตวิญญาณ? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศ์กษัตริย์ 3-5     ลูกา 20:1-26

วันพุธที่ 27 เมษายน อพยพ 13:21 “เสาเมฆ เสาเพลิง”

พระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืน ด้วยเสาเพลิง ให้เขามีแสงสว่าง เพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน Q1 เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณ “คิดและรู้สึก” อย่างไรกับพระเจ้า? Q2 อะไรคือ “เสาเมฆ” และ “เสาเพลิง” ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของคุณ? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 1-2      ลูกา 19:28-48