Archives for November 2016

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นางรูธ 2:12 “กระทำความดี”

ขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิด
และขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้น
จงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจให้เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า “ไม่หยุดที่จะกระทำความดี” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะใน “การกระทำความดี” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 37-39  2 เปโตร 2

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 1 เปโตร 4:13 “มีส่วนร่วม”

แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วม
ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น
ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย

Q1 ทำไม “การมีส่วนร่วม” ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ จึงนำมาซึ่ง “ความชื่นชมยินดี”?
Q2 คุณ “มีส่วนร่วม” ในความทุกข์ยากกับพระเยซูคริสต์ในเรื่องใดบ้าง? และผลลัพธ์เป็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 35-36  2 เปโตร 1

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ยากอบ 4:8 “เข้าใกล้”

ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน
คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด
และคนสองใจ จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ในการ “เข้าใกล้พระเจ้า”? (สังเกตคำว่า จง…)
Q2 อะไรคือ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” หรือ “ความผิดบาป” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “เข้าใกล้” พระเจ้า? คุณจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เพื่อคุณจะ “เข้าใกล้” พระเจ้าได้มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 33-34  1 เปโตร 5

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน กาลาเทีย 2:20 “ตรึงไว้”

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า
ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้
ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า
และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ตรึงไว้” “ไม่มีชีวิต” “พระคริสต์” “โดยศรัทธา” “รัก” และ “ทรงสละ” ช่วยให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?
Q2 คุณมีอะไรที่ต้อง “ตรึงไว้” กับพระคริสต์ เพื่อจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีชีวิตที่เกิดผล มอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 30-32  1 เปโตร 4

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณเหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณดิเรก คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณพรพรรณา
คุณจางจ้าน คุณโจวหลงเหอ คุณจ้างเวยฟง คุณหลิวหลิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณอภิทาน