วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นางรูธ 2:12 “กระทำความดี”

ขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิด
และขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้น
จงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจให้เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า “ไม่หยุดที่จะกระทำความดี” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะใน “การกระทำความดี” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 37-39  2 เปโตร 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *