Archives for October 2017

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

สูจิบัตร 29 ตุลาคม 2017

國語部程序表二〇一七年十月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  29 ตุลาคม ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณชัยพร คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.เซี่ยผิ่งหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณสยุมพร คุณหยางเอินซิ่น คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ์ คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2017

นมัสการรวม (วันมิชชั่น) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00; 00-15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม กาลาเทีย 5:22-23 “ผลของพระวิญญาณ”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม
การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 “ผลของพระวิญญาณ” ทั้ง 9 อย่างมีอะไรบ้าง?
Q2 เราทุกคนมีผลของพระวิญญาณทั้ง 9 อย่างในชีวิตของเรา คุณคิดว่า ผลของพระวิญญาณด้านใดที่คุณที่ยังไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น อธิษฐานทูลขอการเติบโตในผลของพระวิญญาณนั้นกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 22-23        ทิตัส 1

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2 โครินธ์ 2:15-16 “กลิ่นอันหอมหวาน”

เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คน
ที่กำลังจะรอด และคนที่กำลังประสบความพินาศ
ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายซึ่งนำไปสู่ความตาย
และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิต
ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้

Q1 คำว่า “กลิ่นอันหอมหวาน” “คนที่กำลังจะรอด” “กลิ่นแห่งความตาย” และ “คนที่กำลังประสบความพินาศ” สะท้อนให้เห็นถึง “ความสำคัญในการประกาศ” อย่างไร?
Q2 พระเจ้ากำลังพูดอะไรกับคุณผ่านประโยคที่ว่า “ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 20-21        2 ทิโมธี 4