Archives for July 2018

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 4:31 “พระเยโฮวาห์”

เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย
เป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตา
พระองค์จะไม่ทรงละทิ้ง หรือทำลายท่านทั้งหลาย หรือลืมพันธสัญญา
ซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณ

Q1 โมเสสได้พูดถึง “พระลักษณะของพระเจ้าพระเยโฮวาห์” อย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 “พระเยโฮวาห์” ทรง “เป็นพระเจ้า” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56      โรม 3

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 9:26-27 “ทุบตีร่างกาย”

ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม
แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ
เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่เปาโลต้อง “ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ” (ฝึกฝนชีวิต) อยู่เสมอ? (สังเกตคำหลังคำว่า “โดยมี” “เพราะเกรงว่า”)
Q2 คุณต้อง “ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ” (ฝึกฝนชีวิต) ในด้านใดบ้าง เพื่อจะเป็นคนที่ใช้การได้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            สดุดี 51-53          โรม 2

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม กาลาเทีย 6:9 “ทำความดี”

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี
เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Q1 ทำไมเราที่เป็นผู้ที่เชื่อจึง “ไม่ควรเมื่อยล้า” หรือ “หยุดกระทำความดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 อะไรคือ “ความดี” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณกระทำวันนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            สดุดี 49-50   โรม 1

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม อิสยาห์ 49:15-16 “ไม่ลืม”

“ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง
และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ

แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า
ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา
กำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ

Q1 คำว่า “แม้ว่าคนเหล่านี้ (แม่) ยังลืม (ให้นมลูก) ได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 31:3 ประกอบ)
Q2 คำว่า “เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” ช่วยให้คุณมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เยเรมีย์ 31:3 “พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 46-48   กิจการ 28

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 1 เปโตร 5:6 “ความถ่อมใจ”

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร

Q1 “ความถ่อมใจ” มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตด้วย “ความถ่อมใจ” (ยำเกรง) กับพระเจ้าอย่างไร? (ดู สุภาษิต 8:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: สุภาษิต 8:13 “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้าย เราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลง”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 43-45    กิจการ 27:27-44