Archives for September 2019

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน สดุดี 55:2 “สิ่งที่ท่านสามารถทำได้”

@ขอทรงสดับ และ@ขอทรงตอบข้าพระองค์
ข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากแล้ว

Q1 “ข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากแล้ว” แสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนสดุดีหมดหนทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้ว แต่ “สิ่งที่ท่านสามารถทำได้” ในตอนนี้คือสิ่งใด? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่าน ฟีลิปปี 4:6 ช้าๆ 2-3 รอบ และทำใน “สิ่งที่ท่านสามารถทำได้” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีข้อนี้
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 9-10          เอเฟซัส 3

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ฮีบรู 11:27 “ความเชื่อ”

เพราะความเชื่อ ท่าน(โมเสส)ได้ออกจากประเทศอียิปต์
@โดยมิได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์
@เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา

Q1 “ความเชื่อ” ที่โมเสสมี เป็นความเชื่อแบบไหน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะมี “ความเชื่อ” เหมือนกับโมเสส และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 7-8            เอเฟซัส 2

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี คุณฉวี่เต๋อเหลียง
คุณเหอจื๋อหวาย คุณโจวตู้เจียง คุณจ้าวเวยฟง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณสิริ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

สูจิบัตร 29 กันยายน 2019

國語部程序表二〇一九年九月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  29 กันยายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอมณี คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)
ประชุมสมาชิก เพื่อรับรองรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทยและจีน วาระปี 2020-2021
ที่ห้องประชุมชั้น 1 หลังนมัสการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 31
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.30 น. ที่ห้อง 31