Archives for November 2019

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณสิชาณีญ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.การลงมติรับรองแผนงานและงบประมาณแผนกต่างๆ ของคริสตจักรปี 2020 ในวันนี้ และการดำเนินงานตามแผนงานในปี 2020 ที่จะมาถึง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

สูจิบัตร 1 ธันวาคม 2019

國語部程序表二〇一九年十二月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  1 ธันวาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางลี่เผิง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณจางจ้าน คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอี้หลง [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ยากอบ 1:12 “ความอดทน”

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็@เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว
เขาจะ@ ได้รับมงกุฎแห่งชีวิต
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

Q1 “ความอดทน” มีผลต่อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้เผชิญหน้ากับ “การทดลอง” หรือ “การข่มเหง” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพราะการที่คุณเป็นคริสเตียนอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 37-39    2 เปโตร 2