Archives for March 2020

วันอังคารที่ 31 มีนาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13-14 “หมอดูและคนทำนาย”

ท่านทั้งหลาย@จงเป็นคนปราศจากตำหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้น
เชื่อฟังหมอดูและคนทำนาย แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
@ไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนั้น

Q1 ทำไมคนของพระเจ้า จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “หมอดู” และ “การทำนาย”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณเคย หรือกำลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “การดูหมอ” “การทำนาย” “การดูดวง” บ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า ให้คุณหลุดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม มัทธิว 14:27 “อย่ากลัวเลย”

ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย”

Q1 คำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” มีผลต่อสาวกที่อยู่ในเรืออย่างไร? (ดู มัทธิว 14:24-26 ประกอบ)
Q2 ถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงพูดกับคุณว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร?หมายเหตุ: มัทธิว 14:24-26 24 ในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ 25 ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก 26 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนัก ร้องอึงไปเพราะกลัว คิดว่าเป็นผี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 9-10       ลูกา 5:17-39

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม อิสยาห์ 29:13 “ให้เกียรติ”

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้@ด้วยปากของเขา
@และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา
แต่เขาให้
@จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา
เขายำเกรงเราเพียงแต่@เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมา

Q1 พระเจ้าทรง “ตำหนิ” ชนชาติอิสราเอลเกี่ยวกับ “การให้เกียรติพระเจ้า” อย่างไร?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะ “ให้เกียรติพระเจ้า” เมื่อไป “นมัสการพระเจ้า” ที่คริสตจักรอย่างไร? (ดู ยอห์น 4:23 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 4:23 แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 7-8         ลูกา 5:1-16

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 29 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  29 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เพลงสั้น :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง Line Group: GBC Worship Live Channel และ
FB Group: Grace Baptist Church Bangkok