วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม สดุดี 119:97 “รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์@รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ @เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @) Q2 คุณจะ “มีความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีได้อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:23-24 ประกอบ) หมายเหตุ: ยอห์น 14:23-24 23 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา 24 ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเรา แต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            อพยพ 25-26       มัทธิว 20:17-34

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2021

สูจิบัติ 31 มกราคม 2021 國語部程序表二〇二一年一月卅一日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) ประจำวันอาทิตย์ที่  31 มกราคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น. ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2021

อธิษฐานรวม 30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 11.30 – 12.15 น. ที่ห้อง 51-52

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม มัทธิว 18:9 “ตาข้างเดียว & ตาสองข้าง”

ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย @ซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีสองตาและ@ต้องถูกทิ้งไปในไฟ Q1 ทำไมการเหลือ “ตาข้างเดียว” จึงดีกว่าการมี “ตาสองข้าง”? (สังเกตคำหลัง @) Q2 คุณจะนำหลักการของพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ ในเวลาที่คุณ “หลงผิด” และ “ห่างจากทางของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู มัทธิว 16:26 ประกอบ) หมายเหตุ: มัทธิว 16:26 เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 23-24         มัทธิว 20:1-16