รายการสัปดาห์หน้า

วันพุธที่ 10 พ.ย. 2021 เวลา 19:30-20:45 น. ประชุมครูรวีฯ ทาง Zoom
วันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2021 เวลา 18:00-18:30 น.ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร
ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. เวลา 13.30 น. ทาง Zoom  ประชุมสมาชิกเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบประมาณปี 2022 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

Speak Your Mind

*