วันจันทร์ที่ 25 เมษายน โคโลสี 2:8 “คำสอนผิด”

จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล @ไม่ใช่ตามพระคริสต์ Q1 อะไรคือ อันตรายของ “การตกเป็นเหยื่อ” หลักปรัชญา คำล่อลวง ตำนาน วิญญาณต่างๆ ในโลกนี้? (สังเกตคำหลังคำว่า “ไม่ใช่” และดู 1 ยอห์น 4:3 ประกอบ) Q2 ปัจจุบันมีคำสอนผิดมากมายในสังคมคริสเตียนไทย คุณจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการล่อลวง จากการสอนผิดเหล่านั้นอย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 4:3-4 ประกอบ) หมายเหตุ:  1 ยอห์น 4:3 และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมา และบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว 2 ทิโมธี 4:3-4 3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก 4 เขาจะเลิกฟังความจริง และจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 21-22   ลูกา […]

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2 ทิโมธี 2:22 “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า”

ดังนั้นท่าน@จงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และ@จงใฝ่ในทางธรรม @ในความเชื่อ @ความรัก และ@สันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย@ใจบริสุทธิ์ Q1 เปาโลเตือนสติทิโมธี ซึ่งเป็น “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า” ควรจะมีชีวิตแบบไหน? Q2 มี “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม (สาว)” ในเรื่องใดบ้าง ที่ตัวคุณเองจะต้องหลีกหนี อธิษฐานขอสติปัญญาและกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “ชัยชนะ” เหนือราคะตัณหาเหล่านั้น (ดู ฮีบรู 12:1 ประกอบ) หมายเหตุ: ฮีบรู 12:1 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 19-20   ลูกา 18:1-17

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน สดุดี 147:4-5 “ในทุกๆ เรื่อง”

พระองค์ทรงนับจำนวนดาว พระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง องค์พระผู้เป็นเจ้า ของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้ Q1 คำว่า “ทรงนับจำนวนดาว” “ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง” “พระเจ้าของเราใหญ่ยิ่ง” “ฤทธานุภาพอันอุดม” และ “ความเข้าใจวัดไม่ได้” (สติปัญญา) ช่วยให้เราเห็นถึง “ความละเอียดอ่อน” และ “ความเอาใจใส่” ของพระเจ้าในทุกๆ รายละเอียดอย่างไร? Q2 การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทรงสนใจ ห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตของคุณ “ในทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ” ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตวันนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 16-18   ลูกา 17:20-37

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน สดุดี 77:11 “ระลึก & จดจำ”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ Q1 “การระลึก” และ “การจดจำ” พระราชกิจและการอัศจรรย์ของพระเจ้า มีผลอย่างไรต่อการความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของคริสเตียน? (ดู บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24 ประกอบ) Q2 คิดถึง “สิ่งที่น่าจดจำ” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ 2 เรื่อง อธิษฐานสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่น่าจดจำเหล่านั้น หมายเหตุ : บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24  21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่า 22 ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 23 เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก 24 จิตใจของข้าพเจ้าว่า ‘พระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์’ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 14-15   ลูกา 17:1-19

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน โรม 5:3-4 “ความทุกข์ยาก”

ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น @ทำให้เกิดความอดทน และความอดทน@ทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้น@ทำให้เกิดมีความหวังใจ Q1 ทำไมเปาโลจึงหนุนใจให้เราที่เป็นคริสเตียน “ชื่นชมยินดี” ใน “ความทุกข์ยาก” ที่เกิดขึ้นในชีวิต? (สังเกตคำหลัง @) Q2 พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลง “ความทุกข์ยาก” ที่คุณมีในตอนนี้ ให้กลายเป็น “ความชื่นชมยินดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอสติปัญญา กำลัง และความอดทนจากพระเจ้า (ดู 2 โครินธ์ 4:8-9 ประกอบ) หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 4:8-9 8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ 9 เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 12-13   ลูกา 16