วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน ทิตัส 3:14 “กระทำการดี”

ให้พวกเราเรียนรู้ที่จะกระทำการดีด้วย เพื่อจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงคราวจำเป็น
และเพื่อพวกเราจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล

Q1 คำว่า “ไม่เป็นคนที่ไร้ผล สะท้อนให้เห็นว่า การกระทำการดี เน้นที่ “ผลประโยชน์ที่ได้รับ” หรือเน้นที่ “ตัวบุคคลที่การกระทำดี”? (อ่าน 1 โครินธ์ 4:2 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การกระทำการดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ : 1 โครินธ์ 4:2 ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน (สัตย์ซื่อ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *