วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 1 โครินธ์ 11:1 “ปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า”

ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า
เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์

Q1 ทำไมเปาโลจึง “กล้าที่จะพูด” และ “เรียกร้อง” ให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า “เลียนแบบ” และ “ปฏิบัติตาม” การดำเนินชีวิตของตัวท่าน?
Q2 ถ้าคุณสามารถจะพูดว่า “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ คือ……….”คุณจะพูดกับใครและคุณจะเติมข้อความในช่องว่างว่าอะไร?  (เช่น พูดจาสุภาพ ไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *