วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม สุภาษิต 3:5-6 “ไว้วางใจ & ความรอบรู้”

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

Q1 “การไว้วางใจในพระเจ้า” ดีกว่า “การพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” อย่างไร ?
Q2 ชีวิตของคุณวันนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก “การไว้วางใจในพระเจ้า” หรือ “การพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 16-17   กิจการ 20:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *