วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 1:8 “มีส่วนในการยากลำบาก”

อย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
หรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์
แต่จงมีส่วนในการยากลำบาก เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ
โดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า

Q1 คำว่า “เห็นแก่พระองค์” “เห็นแก่ข่าวประเสริฐ” และ “โดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า” มีผลต่อ “การประกาศข่าวประเสริฐ” อย่างไร?
Q2 คุณจะ “มีส่วนในการยากลำบาก” เพื่อจะ “ประกาศข่าวประเสริฐ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 18-19   กิจการ 20:17-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *