วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม โรม 8:26 “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร
แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

Q1 งานอย่างหนึ่งของ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่ทรงกระทำเพื่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคือ?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความรัก ความห่วงใย” ของพระเจ้า (พระวิญญาณบริสุทธิ์) ที่มีต่อ “ชีวิตของคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 31-32  กิจการ 23:16-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *