สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

สูจิบัตร 23 กรกฎาคม 2017

國語部程序表二〇一七年七月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณบุญญา คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ร่างกายของฉันคือพระวิหาร เติมให้เต็มล้น สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 5:16-26”  คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “มีสหายเลิศคือพระเยซู”
เทศนา :  “อย่าดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า” “เฉลยธรรมบัญญัติ 14:1-21” อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *